Championship
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis tincidunt, dui nec consequat vulputate.
Join The Club
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
Follow Us
Top

Regulamin i kwestionariusz

Poniżej znajdą Państwo deklaracje zawodnika, której wypełnienie jest niezbędne do rozpoczęcia treningów w naszej Akademii.


Regulamin Akademii Piłkarskiej KOLEKTYW:1. Zawodnicy zobowiązani są godnie reprezentować AKADEMIĘ. na zajęciach, turniejach jak i w życiu codziennym.

2. Zajęcia organizowane w AKADEMII prowadzone są przez  cały rok.  W okresie wiosna/lato zajęcia prowadzone są na kompleksie sportowym przy ul. Parkowej w Żernikach Wrocławskich,  na boisku sportowym przy ul. Żernickiej 17 w Św.Katarzynie oraz na stadionie w Radwanicach przy ul. Koejowej 8. W okresie jesienno-zimowym na salach gimnastycznych na terenie Gminy Siechnice lub w innych dostępnych miejscach wskazanych przez zarząd Klubu.

3. Akademia zastrzega sobie możliwość zmian terminów lub godzin prowadzenia zajęć. O zmianach w harmonogramie opiekunowie zostają wcześniej powiadomieni przez trenera prowadzącego zajęcia.

4. Zawodnik musi posiadać strój sportowy odpowiedni do pogody oraz miejsca treningu.

5. Zawodnicy posiadający strój klubowyzobowiązani są do noszenia go na turniejach i wyjazdach, gdzie reprezentują barwy Klubu.

6. Wszelkie dolegliwości zdrowotne zawodnik bezzwłocznie ma obowiązek zgłaszać trenerowi.

7. Nieobecności zawodnika na treningach należy wcześniej zgłaszać trenerowi.

8. W razie przypadków losowych zarząd Akademii zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć o czym opiekun zawodnika zostanie powiadomiony sms-em na numer podany w deklaracji zawodnika.

9. Za ewentualne szkody powstałe w wyniku nieodpowiedniego zachowania zawodnika na zajęciach i wyjazdach  odpowiada rodzic/opiekun dziecka.

10. Podczas zajęć opiekunowie i zawodnicy zobowiązani są do o kulturalnego zachowania na meczach, akceptowanie decyzji sędziego i nie obrażanie drużyny przeciwnej.

11. Zawodnicy zobowiązują się do sumienności, zdyscyplinowania., aktywnego uczestnictwa w treningach  i dążenia do podnoszenia swoich umiejętności.

12. Podstawą udziału zawodnika w turniejach i meczach jest regularna obecność na treningach. Punktualność, zaangażowanie i wzorowe zachowanie.

13.Trener wyznacza przerwy w treningu. Niedopuszczalne jest samowolne opuszczanie treningu przez zawodników.

14. Za kontakt z opiekunami zawodników odpowiada trener prowadzący zajęcia danej grupy.

15. Wysokość opłat i zasady ich pobierania ustalane są corocznie przez zarząd klubu.

16. W ramach opłaty szkółka piłkarska zapewnia minimum dwa treningi w tygodniu. Za godziny zajęć uważa się treningi jak i możliwość udziału w wybranych turniejach i imprezach na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska, w których zawodnicy uczestniczą pod opieką trenerów. Drużyna może także brać udział w zawodach dodatkowo płatnych.

17. Opłatę należy uiszczać na wskazane przez Akademie konta bankowe. W tytule przelewu należy wpisać imię nazwisko dziecka, nazwisko trenera lub nazwę grupy. Brak wniesienia opłaty w terminie stanowi rażące naruszenie regulaminu i może skutkować zawieszeniem zawodnika w prawach do treningu do czasu uregulowania należności, a także być podstawą nieudzielenia zwolnienia z klubu w przypadku zmiany barw klubowych.

18. Opłata jest niepodzielna – uczestniczenie przez dziecko w mniejszej niż zadeklarowana ilości zajęć nie stanowi możliwości jej obniżenia. W przypadku wcześniejszego zgłoszenia trenerowi całkowitej nieobecności w danym miesiącu – opłata „postojowa” wynosi połowę stawki za dany miesiąc. Opłata jest uśredniona na cały sezon, tj. równa w każdym miesiącu niezależnie od ilości przeprowadzonych zajęć.

19. Jeśli w Klubie trenuje rodzeństwo opłata jest pomniejszona o kwotę corocznie ustalaną przez zarząd.

20. Zawodnicy i opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminu. Złamanie regulaminu przez zawodnika bądź opiekuna może być podstawą do natychmiastowego wydalenia z Klubu pomimo wniesienia opłaty za dany miesiąc.

21. AKADEMIA zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie z uprzedzeniem członków Klubu i opiekunów.

22. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć bądź filmów przedstawiających wizerunek zawodnika (prasa, telewizja, Internet) z zawodów, treningów i innych akcji sportowych w sposób nie naruszający prywatności i godności uczestnika.
23. Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, zawartych w niniejszej deklaracji, dla potrzeb wewnątrzorganizacyjnych EKS Kolektyw zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Dane osobowe będą przetwarzane także na potrzeby rejestracji zawodnika w systemie Polskiego Związku Piłki Nożnej i nie będą ujawniane innym osobom bez zgody rodziców/opiekunów prawnych. 24. Udział w zajęciach oferowanych przez klub jest jednoznaczne z deklaracją rodziców, że stan zdrowia dziecka pozwala na treningi piłki nożnej. Klub ma prawo zobowiązać rodziców do dostarczenia aktualnych badan od lekarza medycyny sportu.

25. Rezygnacja z udziału w zajęciach odbywa się poprzez informację do trenera oraz osoby odpowiedzialnej za płatności w akademii, a także uiszczenie opłat miesięcznych do dnia rezygnacji.